Usługi biegłego rewidenta

Świadczymy usługi w zakresie:

  • badania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych,
  • przeglądu rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych,
  • badania i przeglądów pakietów konsolidacyjnych
  • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;
  • świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej

Badania przeprowadzamy zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi:

  • ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 152, poz. 1223) z późniejszymi zmianami,
  • ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorzadzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77 poz. 649)
  • Krajowych Standardów Rewizji Finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
  • Miedzynarodowych Standardów Rewizji Fiansowej,  

Termin realizacji badania i jego szczegółowy harmonogram ustalamy indywidualnie z klientem.