Termin zapłaty grudniowej zaliczki

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi korzystającymi z opodatkowania na zasadach ogólnych, i to zarówno według skali podatkowej, jak i 19% podatkiem liniowym, w trakcie roku podatkowego regulują swoje zobowiązania wobec fiskusa w podatku dochodowym dokonując zapłaty zaliczek na podatek. Jedynie zaliczkę za grudzień lub ostatni kwartał roku podatkowego zobowiązani są zapłacić dopiero w kolejnym roku podatkowym, w styczniu. Stąd zaliczkę za grudzień lub ostatni kwartał 2015 r. osoby fizyczne powinny uregulować do środy 20 stycznia 2016 r. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy opłacający zaliczki, tę grudniową są zobowiązani wpłacić bezwzględnie. Część z nich może być zwolniona z tego obowiązku.

Jak wynika z art. 44 ust. 6 ustawy o pdof, z wpłaty ostatniej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ustawodawca zwolnił tych podatników, którzy przed upływem terminu do jej wpłaty dokonają rozliczenia podatku dochodowego w wyniku złożenia zeznania. Tym samym, jeżeli np. przedsiębiorca opłacający 19% podatek liniowy i opłacający miesięczne zaliczki złoży zeznanie PIT-36L za 2015 r. 15 stycznia 2016 r. i przed upływem terminu do wpłaty zaliczki zapłaci wynikający z tego zeznania podatek, to nie będzie musiał wpłacać do urzędu skarbowego zaliczki za grudzień 2015 r. Ta sama reguła ma zastosowanie do podatników opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Co bardzo ważne, oba warunki, tj. złożenie zeznania i wpłata podatku, muszą tu wystąpić łącznie. Samo złożenie zeznania bez wpłaty wynikającego z niego podatku bądź dokonanie tej wpłaty po 20 stycznia 2016 r. nie jest wystarczające, aby podatnik uniknął obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2015 r.

W odniesieniu do podatników podatku dochodowego od osób prawnych przedstawione reguły w zakresie dokonywania wpłat zaliczek podatku dochodowego ustalanych na ogólnych zasadach dotyczą ostatniego miesiąca (kwartału) roku podatkowego, który nie zawsze pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zaliczkę za ten miesiąc (kwartał) wpłacają oni w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Również oni zaliczki tej nie muszą opłacać, gdy przed upływem tego terminu (czyli do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego) złożą zeznanie roczne i dokonają wpłaty podatku wynikającego z tego zeznania (art. 25 ust. 1a ustawy o pdop).

Źródło: Gazeta Podatkowa

uploaded/foto/iStock_000003668929XSmall.jpg